Skip to main content
Herman de Neef
Herman de Neef
Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in om tot meer inzicht en begrip van de gevolgen van autisme op het leven te komen. Deze gevolgen zijn er vaak levensbreed, levenslang en levensdiep, ofwel tot op existentieel niveau. Onderzoek en verdieping in de existentiële gevolgen dragen daarom structureel bij aan meer inzicht en begrip.

Verdieping op de PILLAR-methodiek: Presentie

Verdieping op de PILLAR-methodiek: Presentie

Binnen elke pijler zijn er een aantal aandachtsgebieden. Deze bieden handvatten om het autisme te begrijpen en om vanuit dit begrip naar oplossingen te werken.
Deze keer bepreken we de pijler Presentie, waar drie aandachtsgebieden toe behoren.

1. Het zelfbeoordelend vermogen
2. Een basale innerlijke angst of onrust
3. Existentiële eenzaamheid

Het zelfbeoordelend vermogen

Vaak zie je bij autisme dat het zelfbeoordelend vermogen zich minder goed of zich anders ontwikkeld heeft. Dit heeft gevolgen op het gebied van zelfreflectie en zelfinzicht. Het kan leiden tot een laag zelfbeeld en weinig of geen zelfvertrouwen.

Bij de ene persoon kan dat bijvoorbeeld betekenen dat er weinig kritisch vermogen is. Hij blijft dezelfde fouten herhalen (geen zelfkritisch vermogen) of blijft vasthouden aan zijn eigen ideeën tegen alle realiteit in.

Een ander is juist te zelfkritisch en heeft hierdoor moeite de eigen prestaties te beoordelen of op waarde te schatten. Op school kan dat als gevolg hebben dat een leerling een som zo vaak opnieuw controleert, dat het proefwerk niet op tijd af is en een onvoldoende volgt. In het algemeen betekent een onvoldoende, dat je iets niet kunt of niet goed hebt geleerd. Daarna denkt iedereen dus dat deze leerling niet kan rekenen dan wel onvoldoende gemotiveerd is.

Weer een ander heeft dermate weinig zelfvertrouwen dat hij ervoor kiest om voor de zekerheid dan maar niets te ondernemen. Daarmee in niets doen en passiviteit blijft hangen. Om te leren en voor persoonlijke groei echter moet je dingen doen, fouten durven maken, daarvan leren.

Een basale innerlijke angst of onrust

Voor de meeste mensen geldt dat hoeveel onzekerheid of angst er ook is, men op zeker moment op een soort van innerlijke bodem van rust, zekerheid of ik-besef landt. Om van daaruit weer te kunnen denken of in beweging te komen.

Bij autisme en ADHD is het vinden van deze innerlijke bodem niet vanzelfsprekend. Dat kan als gevolg hebben dat iemand continu angstig of onrustig is. Bij ADHD vertaalt dit zich soms in een continue onrust en bewegelijkheid. Angst is ook een verlammende factor en versterkt zichzelf waardoor mensen in een verlammende cirkel rond blijven dobberen.

Een ontbrekend ik-besef kan ook gevolgen hebben op het gebied van seksualiteit en genderidentiteit: als je niet weet wie je bent, heeft dat invloed op te weten, te ontdekken of te voelen wat je bent.

Existentiële eenzaamheid

Veel mensen met autisme ervaren en voelen dat ze anders denken, zich anders voelen. Ook beseffen ze dat voor hen niet alles van eenzelfde soort betekenis is als anderen. Een existentiële waarde als ‘zich verbonden weten met anderen’ kan voor de één onbelangrijk of afwezig zijn. Terwijl bij een ander deze behoefte aan verbondenheid er wel is, maar hij er geen invulling aan kan geven. Dergelijk besef maakt dat mensen zich tot op existentieel niveau eenzaam voelen.

Na een lezing over de PILLAR-methodiek vertelde ooit een moeder in tranen, dat haar zoon van 8 jaar haar over deze diepe eenzaamheid had verteld, uiteraard in zijn eigen
8-jarige bewoordingen.

Al pratend met een adolescent met autisme bleek het onder woorden brengen en praten over deze existentiële eenzaamheid meer helpend dan zijn behandeling tegen zijn depressie. Simpelweg omdat hier de kern van zijn depressie lag.

Presentie

Wat kun je doen als iemand zich eenzaam voelt of angstig? Dat kun je natuurlijk niet zomaar even wegnemen. Maar present zijn, er gewoon zijn, naast iemand zitten, misschien wel benoemen dat je weet, ziet en begrijpt dat iemand onrustig, angstig of eenzaam is, kan betekenen dat iemand zich net even minder angstig of eenzaam voelt. Weten dat er iemand is, die dit woorden geeft, die bereid is hierover in gesprek te gaan, kan maken, dat iemand zichzelf net weer even wat beter begrijpt. Dit begrip en weten dat anderen jouw eenzaamheid kennen en begrijpen, lost de eenzaamheid niet op, maar maakt wel degelijk minder eenzaam en meer dragelijk.

Meer weten?

Nu is professionele Presentie uitoefening meer dan alleen ‘er zijn voor iemand’. Als je hierover meer wilt lezen, kan dit in het boek ‘Op weg naar rust, de PILLAR methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme’. Voor professionals die zich willen scholen in de PILLAR Methodiek is er de post hbo opleiding ‘PILLAR Methodiek voor levensbreed leren denken en werken’.

Autisme en de gevolgen in het dagelijkse leven

Als gevolg van autisme is er bijna altijd sprake van problematiek op meerdere levensgebieden. Denk bij levensgebieden aan werk, scholing, gezin, relaties, administratieve en financiële problemen, psychische en psychosociale problemen. Specifiek spelen onderliggend, of juist primair, problemen op het gebied van zingeving en intrinsieke motivatie mee. Ook is verhoudingsgewijs vaker sprake van (gedachtes over) suïcidaliteit.

Door een hoge intelligentie blijft het autisme dikwijls ongezien en onbegrepen. Verder zie je bij dezelfde persoon vaak tegelijk goed ontwikkelde en onderontwikkelde competenties en lopen meerdere ontwikkelingsniveaus door elkaar heen. Hierdoor zijn gedrag en denken soms moeilijk te duiden voor een buitenstaander.

Dit maakt duidelijk, dat de problemen door autisme bepaald niet enkelvoudig, noch eenvoudig te begrijpen zijn. Ze zijn complex van aard. Veelal gaat het om een schier ontwarbare kluwen van problemen en psychische en mentale processen.

De PILLAR-Methodiek als basis voor levensloopbegeleiding

De PILLAR-Methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme en ADHD is een methodiek die handvatten biedt bij het aanpakken van dergelijke complexe psychiatrische problematiek. Het is een methodiek die zich rekenschap geeft van de gelaagdheid, het levensbrede karakter en van hoe zingeving en existentiële problemen door de problematiek heen verweven zijn.
Het is een methodiek die helpt bij het ontwarren van de kluwen en daarmee helpt om het autisme van de cliënt te begrijpen en om vanuit dit begrip tot oplossingsrichtingen te komen.

Uitgangspunt van de PILLAR-Methodiek

Uitgangspunt van de PILLAR-Methodiek is dat mensen, ondanks alle problemen, frustraties en obstakels die ze door hun autisme of ADHD tegenkomen iets van hun leven willen maken en van betekenis willen zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving.

De PILLAR-Methodiek bestaat uit de volgende zes pijlers:
Presentie
Interactie
Levenscoaching
Luisteren
Actie
Rust

Voor het functioneren en verbeteren van onze website gebruiken wij gebruiken cookies.

Cookie instellingen

Om onze website te analyseren en verbeteren gebruiken we cookies.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de website.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen wij (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website om die voor jou te optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Wij gebruiken marketing cookies voor het bijhouden van hoe onze bezoekers de website gebruiken.